REGULAMIN
I Mistrzostw Polski Farmaceutów w Siatkówce Plażowej.

 

I. Informacje Ogólne

 1. Organizatorem I Mistrzostw Polski Farmaceutów w Siatkówce Plażowej jest Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, jak również koordynowanie rozgrywek lezy w gestii organizatora.
 3. W turnieju obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową wydane przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

II. Cel

 1. Integracja środowiska Farmaceutycznego w Polsce.
 2. Krzewienie kultury fizycznej wśród farmaceutów.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia.

III. Miejsce i terminy rozgrywania spotkań

 1. Turniej odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2021 roku w Monta Beach Voley Club przy ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa.
 2. Mecze będą odbywać się wg ustalonego terminarza.
 3. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 40 drużyn - decyduje data zgłoszenia.
 4. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ustalonym harmonogramie, związanych z odbywaniem się imprezy i powiadomieniu o tym drużyn w dniu, w którym impreza jest zaplanowana.

IV. Ustalenia organizacyjne

 1. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i prawnej za szkody na zdrowiu i mieniu zawodników biorących udział w rozgrywkach.
 3. Organizator zawodów nie ubezpiecza uczestników. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
 5. Do turnieju nie zostaną dopuszczone osoby będące pod wpływem alkoholu.
 6. Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł/drużynę (drużyny są dwuosobowe).
 7. Pozostałe koszty (dojazd, nocleg) pokrywają uczestniczące zespoły.
 8. Wszystkie kwestie sporne nieujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

V. Warunki uczestnictwa

 1. Osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w Mistrzostwach powinny spełniać poniższe warunki:
  • posiadać Dyplom ukończenia studiów na wydziale farmaceutycznym,
  • posiadać Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty,
 2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w mistrzostwach jest przedstawienie oświadczenia o należytym stanie zdrowia (może być grupowe), zawierające treść, ze uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie podczas rozgrywek, a w razie nieszczęśliwych wypadków nie będą rościć żądań wobec organizatorów I Mistrzostw Polski Farmaceutów w Siatkówce Plażowej (załącznik nr 1 do regulaminu), wyrażenie zgody na publikacje wizerunku (załącznik nr 4 do regulaminu) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – RODO (załącznik nr 2 do regulaminu).
 3. Kierownicy drużyn zobowiązani są do przedstawienia składu drużyny Organizatorom, w terminie nie późniejszym niż 10.08.2021 r., mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego (załącznik nr 3 do regulaminu).
 4. Weryfikacja poprawności powyższych dokumentów przedstawianych przez zawodników zostanie przeprowadzona 21.08.2021 r. przed rozpoczęciem rozgrywek. Weryfikacja będzie polegała na przedłożeniu jednego z następujących dokumentów:
  • dyplomu ukończenia studiów na Wydziale Farmaceutycznym lub jego kserokopii,
  • Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty lub jego kserokopii
 5. Kierownik drużyny zobowiązany jest do przedstawienia:
  • Oświadczenia/n o należytym stanie zdrowia,
  • Zgłoszenia ostatecznego – listy zawodników z podpisem.
  Zgodność powyższych dokumentów będzie potwierdzana z danymi w dowodzie osobistym. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w/w dokumentów. Brak odpowiednich dokumentów wyklucza możliwość startu zawodnika lub drużyny. W razie wystąpienia kwestii spornych organizator przeprowadza dodatkowa weryfikacje.
 6. Opłaty za udział w zawodach:
  1. Opłata Startowa: 100 zł za drużynę (2 osoby)
   Płatność za udział drużyny w Mistrzostwach należy uiścić w całości na konto bankowe nr 21 1240 1138 1111 0000 0209 2153 OIA w Warszawie do dnia 15.08.2021 r. Tytułem przelewu wpisać „MF” oraz „nazwiska zawodników” (MF Nazwisko Nazwisko).
   Nieopłacenie w podanym terminie należności za uczestnictwo będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach.
  2. Osoby towarzyszące:
   • Opcja I - obiad w formie grilla: 30 zł od osoby
   • Opcja II - obiad w formie grilla oraz impreza integracyjna: 100 zł od osoby
   Płatność za opcję I lub II należy uiścić w całości na konto bankowe nr 21 1240 1138 1111 0000 0209 2153 OIA w Warszawie do dnia 15.08.2021 r. Tytułem przelewu wpisać „MFOT” oraz „Nazwisko/a” (MFOT Nazwisko Nazwisko).
  Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Przepisy i zasady gry

 1. W turnieju obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową wydane przez Polski Związek Piłki Siatkowej (w przypadku zgłoszenia się malej ilości zespołów, wszystkie mecze zostaną rozegrane wg podpunktu „b”):
  1. Mecze początkowe (w zależności od systemu rozgrywek) rozgrywane będą do dwóch wygranych setów po 15 punktów każdy. Przy stanie 1:1 trzeci set rozgrywany będzie do 15 pkt (do dwóch pkt przewagi),
  2. Mecze w fazie finałowej rozegrane zostaną do dwóch wygranych setów do 21 punktów każdy. Przy stanie 1:1 trzeci – decydujący set rozgrywany będzie do 15 pkt (do dwóch pkt przewagi).
 2. Drużyny składają się z 2 zawodników.
 3. Drużyny będą rywalizować w trzech kategoriach: drużyny damskie, męskie oraz mixty.
 4. System rozgrywek Mistrzostw zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeniowej turnieju.
 5. Przed każdym meczem przewidziana jest 10 minutowa rozgrzewka.
 6. Zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach tylko w jednej drużynie.
 7. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania stroju sportowego.
 8. Kierowników drużyn prosimy o zapoznanie swoich zawodników z regulaminem rozgrywek i powiadomienia ich o terminach spotkań.
 9. Nieznajomość regulaminu nie będzie traktowana jako wytłumaczenie.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie drużyny do Mistrzostw jest równoznaczne z akceptacja regulaminu (obejmującego warunki uczestnictwa, weryfikacji i zasad rywalizacji).
 2. W trakcie turnieju obwiązują zasady fair-play.
 3. Organizator zapewnia doraźna pomoc medyczna podczas trwania imprezy.
 4. Zawodnicy uczestniczący w Mistrzostwach wyrażają zgodę na publikowanie w mediach swoich danych osobowych oraz fotografii wykonanych w trakcie meczów oraz w trakcie ceremonii otwarcia i zamknięcia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie uczestników.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 7. Wszystkie kwestie sporne nieujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o należytym stanie zdrowia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3 - Formularz rejestracyjny

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku